Pieniądze

Stypendia

Golden Gate posiada system stypendialny nagradzający słuchaczy uzyskujących dobre wyniki w nauce, z którego corocznie korzysta ok. 1/3 naszych słuchaczy.

Stypendium w postaci zniżki od opłaty podstawowej na następny semestr przyznawane jest na podstawie następujących elementów: średni wynik z testów, ogólna ocena semestralna wynikająca z raportu i frekwencja.

Stypendium może otrzymać każdy słuchacz kursów grupowych Golden Gate niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

Wysokość zniżki stypendialnej może zależy od wyników słuchacza:

Wysokość zniżki
stypendialnej w %
Minimalny średni
wynik z testów
Minimalna ogólna
ocena semestralna
Minimalna
frekwencja
5% 80% B 85%
10% 85% B+ 90%
15% 90% A- 95%

Dodatkowym warunkiem przyznania stypendium jest brak zaległości w płatnościach bieżących. W przypadku wystąpienia takich zaległości Słuchacz uzyskujący stypendium zobowiązany jest uregulować je wraz z należnymi odsetkami najpóźniej do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu stypendium.

Stypendium przyznawane jest przez komisję składającą się z lektorów prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach oraz Dyrektora Golden Gate.